Promocje

Regulamin konkursu organizowanego na Facebook przez Salon Alamani

 

1. Organizatorem konkursu jest Almani Agnieszka Pocheć, Szczęśliwicka 51, 02-353 Warszawa, NIP 5261474811, REGON: 142657520

2. Konkurs organizowany jest dla mieszkańców Warszawy i rozstrzygnięty zostanie w trakcie losowania zgłoszonych uczestników konkursu w terminie 7 października 2017 r. o godz. 12:00

3. Konkurs przeprowadzony zostanie w terminie pomiędzy 23 września a 6 października 2017 r.

4. Organizator ponosi odpowiedzialność za prawidłową i zgodną z prawem obsługę konkursu oraz treść regulaminu.

5. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem.

7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

8. Zadanie konkursowe polega na polubieniu profilu organizatora na Facebook (https://www.facebook.com/almaniwarszawa/), udostępnieniu informacji o konkursie, oraz informacji o wyborze nagrody w formie komentarza na profilu społecznościowym organizatora.

9. Wyłonienia laureata/ów dokona przedstawiciel organizatora konkursu w formie losowania w salonie Almani, ul. Szczęśliwicka 51, które będzie udostępnione w relacji live na profilu społecznościowym organizatora w czasie rzeczywistym.

10. Organizator poinformuje zwycięzców poprzez profil społecznościowy https://www.facebook.com/almaniwarszawa/

11. Nagrodami w konkursie są: 1. Jednorazowa bezpłatna usługa strzyżenia z modelowaniem, 2. Manicure i Pedicure 3. Masaż 60 min.

12. Laureat jest zobowiązany dostarczyć potwierdzić wygraną i określić termin realizacji usługi w ramach wygranej w konkursie w ciągu 7 dni.

13. Dane osobowe Organizator wykorzystuje i przetwarza je jedynie do celów konkursowych.

14. Nagrodzona osoba nie jest uprawniona do żądania ekwiwalentu pieniężnego nagrody lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

15. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim, a po jego zakończeniu także odmówić wydania nagrody w odniesieniu do Uczestnika w stosunku, do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działanie sprzeczne z niniejszym Regulaminem, w szczególności manipulowanie wynikami.

16. Ewentualne reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy nagrodzonych. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

17. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

18. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą, powołaną przez Organizatora konkursu, nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.

19. Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą. Decyzja Komisji Sprawdzającej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

20. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu. Uczestnik wyrażający wolę udziału w Konkursie akceptuje niniejszy Regulamin.

Uczestnik swoim udziałem potwierdza, że akceptację regulaminu.

23. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Warszawa, 23 września 2017 r.